دسته: دستورات لینوکس

0

ساخت شبکه Bonding در لینوکس

Bonding NIC به ما کمک می کند که از دست رفتن یک ارتباط تنها جلوگیری کنیم. در این کار ما دو یا چند کارت شبکه را به عنوان یک کارت شبکه به سیستم معرفی...

0

استفاده از دستور History

ما معمولا از دستور history به صورت مکرر برای مشاهده دستورات اجرا شده و زمان اجرای آن ها استفاده می کنیم تا ببینیم چه دستورا تی توسط کاربران اجرا شده است. در این پست،...